บริษัท นาโน เคม เทค จำกัด  เป็นผู้นำด้านธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจัดจำหน่ายน้ำยาเอนกประสงค์สำหรับการทำความสะอาด บำรุงรักษาเครื่องจักรและบำบัดน้ำเสีย งานบริการและดูแลสภาพน้ำ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะนำองค์กรเข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล ISO14001:2015 มีตระหนักถึงความจำเป็นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปัญหามลภาวะทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงมีความมุ่งมั่นในการสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานทุกคนและผู้ปฏิบัติงานในนามขององค์กร เพื่อร่วมมือกันดำเนินกิจกรรมป้องกัน และเสริมสร้างกิจกรรมอื่นๆ ที่จะช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ต้องสอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย  ข้อกำหนดของลูกค้าทางด้านสิ่งแวดล้อม และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร เพื่อให้บรรลุถึงเจตนารมณ์ดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้วางแนวทางปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

   1. ส่งเสริมการลดการใช้พลังงานและของเสีย โดยการรีไซเคิลเพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
   2. มีการควบคุมและป้องกันปัญหามลพิษ เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการดำเนินธุรกิจ
   3. กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และปรับปรุงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
   4. ติดตามกฎหมาย ข้อกำหนดของลูกค้าและข้อกำหนดอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
   5. อบรมและสื่อสารแก่พนักงานทุกคนและผู้ปฏิบัติงานในนามขององค์กร เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจในนโยบายสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงความรับผิดชอบในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

  บริษัท นาโนเคมเทค จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะนำองค์กรเข้าสู่ระบบมาตรฐานสากลตามข้อกำหนด ISO9001:2015 จึงได้กำหนดนโยบายดังนี้

  มุ่งมั่นในการออกแบบผลิตส่งมอบสินค้าและบริการตามมาตรฐานที่กำหนดโดยมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

  นโยบายคุณภาพนี้พนักงานทุกคนของบริษัทฯ จะต้องเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันและสามารถนำไปปฏิบัติให้สำเร็จโดยกำหนดให้จัดทำเป็นประกาศและเผยแพร่ให้พนักงานทุกคนทราบเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯรักษาระบบคุณภาพและมีการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง